دوره آنلاین رایانه ششم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
206,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای ششم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

206,000 تومان

دوره آنلاین رایانه پنجم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
206,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای پنجم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

206,000 تومان

دوره آنلاین رایانه چهارم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
197,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای چهارم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

197,000 تومان

دوره آنلاین رایانه سوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
188,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای سوم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

188,000 تومان

دوره آنلاین رایانه دوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
178,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای دوم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

178,000 تومان

دوره آنلاین رایانه اول دبستان

بدون امتیاز 0 رای
168,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای اول دبستان است و فقط محدودیت سنی دارد.

168,000 تومان

دوره آنلاین رایانه پیش دبستان

بدون امتیاز 0 رای
142,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای پبش دبستان است و فقط محدودیت سنی دارد.

142,000 تومان